Assessments

Een assessment bij Rijnconsult is altijd maatwerk. We maken gebruik van een grote diversiteit aan persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentesten en indien gewenst rollenspellen en casuïstiek. Hierdoor kunnen we kostenefficiënt het door u gewenste selectie- en/of ontwikkelassessment samenstellen, passend bij uw vraag, zodat u een helder antwoord krijgt.

De assessoren van Rijnconsult zijn ervaren adviseurs, gespecialiseerd in het leggen van de verbinding tussen het individu en de gewenste organisatieontwikkeling. Een biografisch interview en een op maat ontworpen rapport zijn onderdeel van dit assessment.

assessments

Assessments worden onder andere ingezet:

  • ter ondersteuning bij in, - door- en uitstroom vraagstukken
  • in het kader van werving & selectie
  • bij een interne selectie procedure bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie of fusie
  • als startpunt van een coach-of ontwikkeltraject
  • als startpunt van een loopbaan (her) oriëntatie traject
  • als 0-meting bij een management development traject
  • als onderdeel van een teamontwikkeltraject of samenwerkingsvraagstuk.


Soorten assessments:

Wij verzorgen assessments voor de selectie van uw nieuwe medewerkers of beoordelen de ontwikkelmogelijkheden van uw huidige mensen. Bij de uitvoering van de assessments gaan wij op coachende wijze in gesprek met kandidaten en samen op zoek naar kwaliteiten en  ontwikkelpunten.

Wij streven naar een inspirerende dag met een groot leereffect. Dit door het geven van feedback en aan te zetten tot zelfreflectie. De volgende assessments kunnen wij u bieden: 

Selectie- en/of ontwikkelassessment

Het assessment is een psychologisch onderzoek voor het opsporen, identificeren en ontwikkelen van talent. Wij bieden maatwerk assessments, die bestaan uit diverse persoonlijkheidsvragenlijsten en capaciteiten testen. Deze testen leiden die in combinatie met een diepgaand interview en gedragssimulaties tot een onderbouwd advies.

Bij de uitvoering van de assessments gaan wij op coachende wijze in gesprek met kandidaten en samen op zoek naar kwaliteiten en  ontwikkelpunten. Wij streven naar een inspirerende dag met een groot leereffect. Dit door het geven van feedback en aan te zetten tot zelfreflectie.

Het resultaat zal een advies zijn over de mate van geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde rol, met daarbij een indicatie van het ontwikkelpotentieel van de kandidaat binnen die rol en een maatwerk ontwikkeladvies.

Coachend assessment 

Weet hoe uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven? De vraag van medewerkers naar concrete handvatten om effectief te zijn en te blijven in hun nieuwe of veranderende rol wordt steeds groter. Waar ligt nu echt mijn kracht? Hoe ga ik om met veranderingen? Welke keuzes maak ik? Wat heb ik nog te leren? In hoeverre zijn uw medewerkers in staat hun complexere rol succesvol te vervullen? Kunnen zij zelf gerichter hun verdere ontwikkeling vormgeven en daarmee vitaal in hun werk staan en gemotiveerd zijn en blijven?

Voor deze vragen hebben wij het coachend assessment ontwikkeld, een verdiepingsslag op ons ontwikkelgerichte assessment. Dit assessment is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling en brengt persoonlijke stijlen en mechanismen in kaart, afgezet tegen de specifieke context waarin iemand moet opereren. Het activeert bovenal het leren direct tijdens het assessment op de dag zelf en in de periode erna. 

Download leaflet coachend assessment>>

Loopbaanassessment

Dit assessment wordt ingezet ter bevordering van interne mobiliteit. U ontvangt van ons adviezen met aanknopingspunten voor actiegericht ontwikkelplan en verdere coaching.

De combinatie met een arbeidsmarktoriëntatiegesprek met een adviseur van ons werving & selectiebureau Rieken en Oomen behoort ook tot de mogelijkheden.

Lees meer over de mogelijkheden >>

Assessment in het kader van vlootschouw

0- meting of 1- meting, individuele en collectieve resultaten als vertrekpunt voor ontwikkeling en inzichtelijk maken van– of ontwikkeling.

Slim en efficiënt combineren van assessmentmethodieken, combinatie van gedragsmeting interview en online instrumenten.

Pre assessment

Naast alle bovengenoemde assessments kunt u ook bij ons terecht voor een pre-assessment.  Dit geeft een aanscherping van iemands profiel in relatie tot een nieuwe functie en wordt vaak in een vroeg stadium van werving- en selectie ingezet.

Werkwijze bij al onze assessments

Fase I – voorbereiding

- specifieke contextanalyse van de organisatie en aandachtspunten;
- individuele ontwikkelpunten vanuit organisatie en deelnemer;
- definitief ontwerp assessmentprogramma.

Fase II – analyse en terugkoppeling

- assessment: potentieel analyse op specifieke thematiek / competenties;
- rapportage en advisering kandidaat en opdrachtgever. 

Fase III –borging (optioneel)

- evaluatie individuele en collectieve resultaten
- overeenkomstige-overkoepelende resultaten (rode draden bij meerdere assessments)
- koppeling van de resultaten aan concrete ontwikkelpaden
 

Assessments in de zorg

De effectiviteit van een organisatie blijkt uit het vermogen om zich succesvol aan te passen aan de veranderende buitenwereld. De gezondheidszorg is continu onderhevig aan verandering; mensen met behoefte aan zorg wonen langer thuis dus overal wordt de zorg complexer.

Zorg moet anders georganiseerd, aansluiten bij de behoefte van cliënten staan daarbij voorop. Er is meer behoefte aan maatwerk; kwaliteit van zorg betekent voor een ieder iets anders; wat draagt bij aan kwaliteit van leven als je nog maar even te leven hebt? En iemand met startende dementie heeft een andere zorgbehoefte dan iemand die thuis revalideert. Dat vraagt van medewerkers flexibiliteit, veel pro activiteit en lef.

Blijven zoeken naar passende zorg, in nauwe samenwerking met de wetenschap om behandeleffectiviteit te vergroten. Zorgorganisaties worden ‘lerende organisaties’, met grote autonomie van de professional.  Persoonlijk leiderschap vormt een basis voor een lerende cultuur, waarin medewerkers weten waar hun krachten liggen en waar ze in kunnen versterken. Dit geldt voor alle niveaus; zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Rijnconsult heeft veel expertise in de zorgsector en ontwikkelt maatwerk assessments die het potentieel in kaart brengen van uw medewerkers en de toekomstperspectieven in de huidige zorgmarkt. Dit kan als individu of als team zijn, als vertrekpunt van een reorganisatie, in doorontwikkeling of bij de overstap naar een andere rol. De basis voor het assessment vormt het inzichtelijk maken van gewenste kennis, houding en gedrag en die te koppelen aan de context en missie van de organisatie.

Het assessment is naast een meetmoment, ook een leermoment. We geven feedback en reflecteren op ontwikkelthema’s. Het assessment helpt daarmee de juiste vervolgstap te bepalen voor zowel individu als organisatie.


Assessments in het onderwijs

Van professionals in het onderwijs wordt tegenwoordig gevraagd om een topprestatie te leveren. Het huidige onderwijsklimaat stelt steeds hogere eisen. Snel veranderende opleidingssystemen waar je flexibel op in moet spelen, hoge verwachtingen van studenten, toenemende ICT vaardigheidseisen en hogere kwaliteitseisen vragen constante hoogwaardige prestaties van docenten en ondersteunend personeel. Een meerkoppig monster dus dat je iedere dag weer voor nieuwe uitdagingen stelt. 

De verwachting is niet dat dit op korte termijn gaat veranderen. Het werk van een onderwijsprofessional lijkt steeds meer op de prestaties van een topsporter. Topsporters werken dagelijks aan hun energievoorraad en houden die nauwlettend in het oog. Sporten, trainen en presteren worden gevolgd door periodes van herstel door middel van rust nemen, gezonde voeding en aandacht voor de eigen persoon.

Dit staat in schril contrast met onderwijsprofessionals: zij hebben doorgaans de neiging door te gaan zonder pauzes of rustmomenten. Niet "wat heb ik nodig" staat centraal, maar "hoe kan ik goed onderwijs bieden én ook een goede ouder of partner zijn?" Wanneer dit een structureel leef- en werkpatroon wordt, is de kans op een verstoring in de energie balans aanzienlijk. Om de eisen van deze tijd beter het hoofd te bieden, moeten we veranderen in hoe we omgaan met die vele eisen.

Dit vraagt op de eerste plaats zelfinzicht en zelfreflectie. Iets waar de doorsnee docent doorgaans geen tijd voor neemt in de waan van de dag. Rijnconsult ontwikkelt op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaring maatwerk assessments die het potentieel in kaart brengen van uw onderwijsprofesionals en de toekomstperspectieven in de huidige situatie.

>> Lees meer over vitaliteit in het onderwijs
 

Assessments bij Change agents (Lean)

Het succes van Lean management op de lange termijn wordt mede bepaald door de kwaliteit van uw change agents. Het is dus zinvol stil te staan bij de keuze van deze change agents.

Door onze jarenlange ervaring met het implementeren van Lean, hebben we goed zicht op de benodigde competenties die een change agent succesvol maken. Dit assessment focust specifiek op die competenties. >> Lees meer over Assessments bij Change Agents 


Persoonsonderzoek

Voor de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, commissarissen en hogere managementposities is een regulier assessment niet altijd toereikend. Vormen van vaardigheden in eerdere loopbaanfasen als intelligentie en ambitie zijn vaak de sleutel tot carrièresucces. Op executive niveau gaat het vooral om factoren als interpersoonlijke effectiviteit, persoonlijke- en veranderkracht. Op dit niveau maakt Rijnconsult gebruik van de methode van het Persoonsonderzoek , een vorm van assessment, toegespitst op de sleutelfiguren die moeten functioneren in een positie en omgeving die in beweging is. Het is een assessment voor gevorderden.

Wij maken in deze vorm geen gebruik van klassieke meetinstrumenten ,de focus ligt meer op het reflectieve gesprek. Het Persoonsonderzoek is gebaseerd op het uitgangspunt dat de persoonlijkheid zich gedurende de levensloop ontwikkelt en zich kan aanpassen aan verschillende situaties. Hierin ligt de voedingsbodem voor zelfinzicht en persoonlijke groei. Deze kwaliteiten zijn doorslaggevend voor effectief functioneren in een veranderende omgeving.

Voor succesvol leiderschap is de ontwikkeling van de persoonlijkheid een bewust, persoonlijk leerproces. Wij bezien de persoon vanuit een dynamisch ontwikkelingsperspectief, waarbij de organisatiecontext ons andere referentiepunt vormt. Dit in gesprek met minimaal 2 senior stakeholders. Onze invalshoek is steeds het op elkaar afstemmen van de persoonlijke sterktes en zwaktes dan wel ontwikkelingsmogelijkheden op de eisen en dynamiek van organisatie, team en functie.

Een onderzoeksrapport en een persoonlijk ontwikkelgesprek na afloop van het Persoonsonderzoek ondersteunen de borging van resultaten naar de praktijk.


Coaching na assessment

Een assesment kan een mooi vertrekpunt voor een coachingstraject zijn. Op basis van het advies uit het assessment maken we een persoonlijk plan van aanpak. Dan volgen doorgaans 4 tot 6 bijeenkomsten en wordt het traject afgerond met een concreet actieplan waar je snel mee aan de slag kunt. 
Lees meer>> 
 

Meer informatie?

Download leaflet over proces en werkwijze assessments>>
Download leaflet over Assessments in het algemeen>>
Download leaflet coachend assessment>>


 

'Rijnconsult is in staat om in korte tijd de persoon achter de medewerker te achterhalen en die te plaatsen in de context, cultuur, structuur en ambities van de organisatie.'

Rijnconsult leestip

Heeft u weleens geprobeerd een assessment te manipuleren? Als assessor van onder andere functionarissen binnen...
Door:
Marèns Evers